услуги

Ревизија

Извршување на екстерни договорни, законски, ревизија на финансиски извештаи и ревизии за потребите на менаџментот, во согласност со стандардите на IFRS.

Сметководство

Извршување на сметководствени услуги од областа на финанскиското и материјалното сметководство, во согласност со прифатената рамка за финансиско известување.

Процена

Вршиме процена на недвижен и подвижен имот, процена на побарувања и обврски и процена на трговски друштва и други правни лица.

Други услуги

Бизнис планови

Изработка на бизнис планови за потреби на грантовите на UNDP

Консултантски услуги

Даночно советување

0
Клиенти
0
Ревизии
0
Процени
0
Сертификати

Сакате да дознаете повеќе за нашата компанија? Слободно пишете ни

За нас

ММ Ревизија е ревизорска канцеларија регистрирана на 10.05.2007 година согласно законот за ревизија на Република Македонија. Во месец септември 2007 година добива Решение за дозвола за работа за вршење на работи од областа на ревизијата од страна на Министерството за финансии на РМ, број 11-20162/6 од 03.09.2007 година. Уште од самиот старт компанијата ги носи епитетите чесност, сигурност, навременост и доверливост, а доказ за квалитетот на нашата работа е постојаниот пораст на успехот на нашите клиенти.