Услуги

ММ Ревизија нуди широк спектар на услуги од областа на ревизорското и финансиското работење, сметководството и консалтингот. Со долгогодишното искуство, разновидноста на услугите кои ги нудиме и професионалноста на нашите вработени обезбедуваме постојана соработка со организации кои се лидери во своите области.

 

1. Ревизија во согласност со IFRS и стандардите објавени во Република Македонија

 • Екстерна ревизија на банки, Штедилници;
 • Екстерна ревизија на финансиските извештаи на АД, големи субјекти, средни субјекти и субјекти кои котираат на берза;
 • Ревизија при спојување и присоединување на субјекти;
 • Ревизија при претварање на ЈТД во ДООЕЛ или ДОО;
 • Ревизија на остварување на деловни планови;
 • Ревизија за посебни намени.

2. Согласно Законот за процена (Службен Весник 115/2010, 158/2011, 185/2011, 64/2012) Друштвото за ревизија и проценка ММ РЕВИЗИЈА се стекна со лиценци за вршење на работи на процена од областа на:

 • Трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица евидентирана во Министерство за економија под број ТД-14 на ден 30.11.2012 година.
 • Недвижен имот евидентирана во Министерство за транспорт и врски под број 0078-Н на ден 22.02.2013 година.
 • Подвижен имотевидентирана во Министерство за економија под број ПИ-12 на ден 30.11.2012 година.
 • Побарувања и обврски евидентирана во Министерство за финансии под број 12-40647/2 на ден 28.12.2012 година .

3. Согласно одредбите на ЗТД ги вршиме следните консалтинг услуги

 • Основање на ДООЕЛ, ДОО, ТП;
 • Промена на управител;
 • Истапување и пристапување на содружник;
 • Пренос на удели;
 • Зголемување и намалување на основна главнина;
 • Претварање на трговско друштво од една во друга форма.

4. Согласно одредбите на законот за стечај и ликвидација вршиме бришење на трговски друштва со:

 • Стечај
 • Ликвидација.

5. Изработка на бизнис планови

 • Бизнис план при аплицирање за кредит од деловните банки;
 • Бизнис план согласно Методологијата на МБПР, АППРМ и УНДП.

6. Сметководство

 • Финансово и материјално сметководство;
 • Пресметка на интегрирана бруто плата;
 • Изработка на Приемен Лист во трговијата;
 • Пресметка на ДДВ и составување на образец ДДВ-04;
 • Пријава и одјава на работници во АВРМ; ПИОМ и ФЗО;
 • Подготовка на сите потребни информации до УЈП;
 • Комплетна изработка на завршна сметка;
 • Изработка на барања за поврат на надоместокот за патен фонд од Агенцијата за патишта на РМ;
 • Извештаи до Народна банка на РМ ;

7. Судски вештачења

 • при што предмет на вештачење се различни области.